NIEPA, તેની સ્થાપનાના રદવસથી જ, સ્કૂલ લીડરશીપ માટેના નેશનલ સેન્ટરે સ્કૂલના વડાઓની નેતૃત્વ ક્ષમતા વધારવા માટે પોતાને પ્રવતબદ્દ બનાવ્ય ું છે, જેથી તેઓને વવશ્વાસ થાય કે "આ મારી તાકાત છે", "આ મારી શાળા છે" અને "આ તે જ િોવ ું જોઈએ જે મારી શાળાને બદલવા અને પરરવતતન લાવવા જરૂરી છે”. આજે આપણે એવા તબક્કે પિોંચી ગયા છે જ્યારે આપણે ગૌરવપૂવતક જાિેરાત કરી શકીએ કે NCSL, NIEPA દ્વારા કલપનાત્મક સ્કૂલ લીડરશીપ ડેવલપમેન્ટનો કાયતક્રમ આ દેશના તમામ ખૂણાઓ સ ધી લાગ કરવામાું આવ્યો છે. આ પ્રયત્નોમાું, અમારા રાજ્ય / કેન્રશાવસત રાજ્ય સાથેના સિયોગ માટેના પ્રયાસોને ખૂબ વખાણવામાું આવે છે. અમારા રાજ્ય સુંસાધન જૂથ (SRG)ના સભ્યો અને શાળાના વડાઓ કે જેઓ અમારા શાળાના નેતૃત્વ વવકાસ કાયતક્રમો સાથે ગાઠ રીતે સુંકળાયેલા છે, તેમના દ્વારા દશાતવવામાું આવેલા કાયતક્રમો પ્રત્યેનો ઉત્સાિ બેજોડ છે.

કેન્ર દ્વારા શરૂ કરાયેલા સ્કૂલ લીડરશીપ ડેવલપમેન્ટના અનેક કાયતક્રમોમાું, સ્કૂલ લીડરશીપ અને મેનેજમેન્ટ અુંગેનો ઓન-લાઇન પ્રોગ્રામ છે. આ પ્રોગ્રામ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સુંકલપનાત્મક સ્કૂલ લીડરશીપ ડેવલપમેન્ટ પરના અભ્યાસક્રમ ફ્રેમવકત પર આધારરત છે, પરુંત તે વધારે સાપેક્ષમાું નેતૃત્વના મ ને ધ્યાનમાું રાખીને, શાળાઓની વાસ્તવવક પ્રેતટીસીસ પર આધારીત છે. તે મ ખ્યત્વે એક "practitioner centric" અવર્ગમન ું પાલન કરે છે જે કેન્રના તબક્કામાું પરરવતતન અને સ ધારણા માટેના મ ખ્ય ઘટક તરીકે સ્કૂલ િેડની નેતૃત્વની ર્ૂવમકામાું આવે છે. તેથી તે ખાસ કરીને પ્રાથવમક, માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓના મ ખ્ય વશક્ષકો અને આચાયો માટે બનાવાયેલ છે. આ કાયતક્રમ સ્વ-વવકાસથી લઈને શાળા-આધારરત ફેરફારો અને નવીનતાઓને ટકાવી રાખવા સ ધી વવવવધ સ ધારાઓની પિેલની તક આપે છે.

NCSL MHRD.ના આદેશ સુંદર્ે moodle પ્લેટફોમતનો ઉપયોગ કરીને ઑનલાઇન પ્રોગ્રામની અત લય દ વનયામાું પ્રવેશવાન ું પડકાર ઉપાડ્યો િતો. "િા અમે તે કરી શકીએ છીએ" અમારામાું આત્મવવશ્વાસની ર્ાવના પેદા કરવા બદલ અમે MHRD.ના આર્ારી છીએ. ત્યારબાદ NCSLના દરેક સભ્યએ આ પ્રોગ્રામના ર્ાગ રૂપે ઇ-કન્ટેન્ટની રચના, વનમાતણ, સુંગ્રિ, ઇ-કન્ટેન્ટમાું સ ધારા કરવા, સુંદર્ત વાુંચન સામગ્રી અને પ્રેવતટસ, મૂલયાુંકન માટે પ્રશ્નો, ઓરડઓ-વીરડઓ વલુંતસ વગેરેમાું અવવરત કામ કય િં છે. િ ું NCSL, NIEPA અને અમારી ય વનવવસતટીના ટેતનોલોજી વનષ્ણાતોની ટીમને અવર્નુંદન આપ ું છ ું, જેમણે અમારા ક લપવત પ્રોફેસર એન. વી. વગીસના માગતદશતન િેઠળ આ સ્વપ્નના પ્રોગ્રામને સાકાર કયો છે.

NCSL, NIEPA રાજ્ય સરકાર/કેન્રશાવસત કેન્રો અને રાજ્ય સુંસાધન જૂથો પાસે તમામ શાળાઓના વડાઓ સ ધી પિોંચવામાું મદદ કરવા માટેના સિયોગની આશા રાખે છે. િ ું ઈચ્છ ું છ ું કે આ દેશના દરેક શાળાના વડા આ પ્રોગ્રામથી મિિમ લાર્ મેળવે અને શાળાના પરરવતતન અને વવકાસ માટે ઉત્પ્રેરક બને.

ચાલો, "દરેક બાળક શીખે છે અને દરેક શાળા ઉિમ બને છે" તેની ખાતરી કરવા શાળાના પરરવતતનની આ યાત્રામાું સાથે મળીને િાથ જોડીએ.

પ્રો. રવશ્મ રદવાન